Insolvence

Insolvence neboli „neschopnost dostáti peněžitým závazkům“ je stav, kdy zadlužený i přes snahu platit nemá možnost vyrovnat své dluhy.

Stav, kdy zadlužený není schopen poplatit své penežité závazky (je takzvaně „insolventní“) je v konečném nevýhodný jak pro zadluženého tak pro jeho věřitele, stát i společnost jako celek. Insolvence je regulovaná je v právním řádu České republiky hlavně zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Insolvence se také hojně používá pro insolvenční řízení, jehož předmětem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka dle podmínek insolvenčního zákona. Úpadek dlužníka je možné řešit třemi základními způsoby:

  1. Konkursem
  2. Oddlužením (neboli lidově řečeno tzv. osobním bankrotem)
  3. Reorganizací (tento způsob řešení úpadku je určen pouze větším firmám)

Sám insolvenční zákon pak v ust. § 1 uvádí, že „Tento zákon upravuje:

Pojmy úpadek a hrozící úpadek jsou pak insolvenčním zákonem definovány v ust. § 3 takto:

Jak si můžete všimnout z výše uvedeného, insolvence je poměrně složitý právní termín. Neméně složité je pak řešení insolvence.