Všeobecné obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen „Podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 

 1. Poskytovatel: Digital Market s.r.o.
  identifikační číslo: 094 02 012
  se sídlem Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
  www.zachrannasit.cz
 2. Návštěvník: Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem webové stránky: zachrannasit.cz (dále jen „Web“). 

Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Návštěvníkem
(Poskytovatel a Návštěvník též jako „Strany“).

Obecné podmínky užívání

 1. Poskytovatel je společností zabývající se internetovým marketingem v oblasti nabízení realitních produktů a jiných služeb, slevových akcí a pracovních nabídek (dále jen „Služby“).
 2. Poskytovatel provozuje webové stránky www.zachrannasit.cz (dále jen „Web“), jehož prostřednictvím nabízí své Služby spočívající zejména ve zprostředkování finančních a jiných služeb jiných subjektů (dále jen „Třetích osob“), předávání dalších informací o takových produktech (zejména o podmínkách poskytnutí finančního produktu, informací o poskytovateli finančního produktu apod.), vč. případné nabídky na sjednání smlouvy o poskytnutí takového finančního produktu (zejména smlouvy o spotřebitelském úvěru a další) (dále jen „Služby“).
 3. Osoba vstupující na Web (dále jen jako „Návštěvník“), která na Webu Poskytovatele projeví zájem o více informací o Poskytovatelem nabízených Službách kliknutím v textu prezentovaném na Webu na tlačítko „Chci pomoct“, nebo tlačítko „Zjistit více“ či tlačítko „Tohle chci“, tlačítko „Porovnat“ je následně vyzvána k vyplnění kontaktního formuláře uvedením jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy.
 4. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Návštěvníka.
 5. Návštěvník Webu je povinen seznámit se s těmito Podmínkami, neboť vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu souhlasíte jakožto Návštěvník s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Návštěvník s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.

Návštěvník a fungování Služeb

 1. V případě, že se Návštěvník chce o nabízených Službách dozvědět více či jich přímo využít, poté, co se domnívá, že pro něj mohou být vhodné, po kliknutí na jakýkoliv z těchto odkazů uvedených na Webu: „Chci pomoct“, nebo tlačítko „Zjistit více“ či tlačítko „Tohle chci“, tlačítko „Porovnat“ bude Návštěvník vyzván k vyplnění formuláře svých údajů (jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo). V případě zájmu o službu zpětný odkup, Návštěvník navíc uvádí ještě své rodné číslo, adresu trvalého pobytu a kontaktní adresu a další podrobnosti o výši svých závazků a rozsahu majetku.
 2. Poskytovatel na základě Návštěvníkem poskytnutých údajů provede předběžné posouzení, zda Návštěvník splňuje předpoklady pro Poskytovatelem zprostředkovávané finanční či jiné služby. Za účelem tohoto předběžného posouzení Poskytovatel využívá uvedených údajů Návštěvníka a nahlíží do veřejně přístupných databází.
 3. Za účelem realizace Služeb může Poskytovatel předat formulář, resp. údaje Návštěvníka v něm obsažené přímo vhodné Třetí osobě, která nabízí Návštěvníkem poptávaný produkt či produkt vhodný pro Návštěvníka dle vyhodnocení Poskytovatele.
 4. Na základě tohoto předběžného posouzení pak Poskytovatel rozhodne o tom, zda bude Návštěvníka na těchto kontaktech kontaktovat s dotazy na podrobnosti jeho případu, informacemi o Návštěvníkem poptávaném produktu či případně pro Návštěvníka vhodném produktu a případnou nabídkou na uzavření smlouvy s Třetí osobou.
 5. Návštěvník bere na vědomí, že Poskytovatel je poskytovatelem Služeb spočívajících pouze ve zprostředkování. Poskytovatel nenabízí a neposkytuje žádné vlastní finanční produkty a služby, např. půjčky či jiné finanční produkty a ostatní služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za další navazující služby, které mají být případně poskytnuty Návštěvníkovi Třetí osobou.

Odměna za Služby

 1. Odměna Poskytovateli náleží pouze v případě, pokud dojde k uzavření zprostředkovávaného smluvního vztahu mezi Návštěvníkem a Třetí osobou.
 2. Odměna se odvíjí dle okolností a obtížnosti řešení konkrétního případu, a činí od 1% do 6% z částky, kterou Třetí osoba celkově v rámci poskytnutí Služby Návštěvníkovi vynaloží. S výší odměny je Návštěvník vždy předem detailně seznámen.

Povinnosti Návštěvníka

 1. Návštěvník je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje.
 2. Návštěvník vůči Poskytovateli prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé, správné a aktuální, a že se před zahájením užívání Webu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, kterým zcela rozumí a souhlasí s nim, je si vědom, že je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob.
 3. Návštěvník zejména nesmí užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami, dále užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní uživatele a/nebo třetí osoby, a též používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Webu.

Práva k Webu

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem Webu a Web je autorským dílem i databází ve smyslu z.č. 120/2000 Sb., Autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.
 2. Obsah Webu není Návštěvník oprávněn uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele

 1. Služby poskytované Poskytovatelem Návštěvníkovi jsou poskytovány „tak jak leží” a Poskytovatel neposkytuje Návštěvníkovi žádné záruky ohledně Webu. Poskytovatel zejména Návštěvníkovi nezaručuje, že:
  • Web a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
  • Web a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
  • Web a Služby budou poskytovány bez chyb;
  • uživatelský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, přesný a správný;
  • uživatelský obsah bude v rámci Webu zálohován a nebude poškozen, změněn či odstraněn;
  • uživatelský Obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy nebo práva či oprávněné zájmy uživatelů a/nebo třetích osob.
 2. Poskytovatel Návštěvníkovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Návštěvníkovi vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb. Poskytovatel Návštěvníkovi zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
  • nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu;
  • realizací přístupu a užívání Webu;
  • stahováním uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Webu;
  • počítačovými viry;
  • ztrátou uživatelského obsahu nebo jiných informací Návštěvníka;
  • neoprávněným přístupem k uživatelskému obsahu nebo jiným informacím;
  • zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany třetích osob;
  • ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem je založen dobu neurčitou. 
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo poskytování Služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Návštěvníka na Web.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Návštěvníka o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Návštěvník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Návštěvníkovi změny nabývají účinnosti pouze, pokud Návštěvník se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Návštěvníka se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Návštěvníka i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje také právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Web, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Návštěvníka. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Návštěvníkovi nevzniká v takovém případě nárok na náhradu jakékoli újmy či škody plynoucí z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Webu nebo Služeb.
 5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.
 6. Nesouhlasí-li Návštěvník se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
 7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 8. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
 9. Návštěvník má právo Služby reklamovat na adrese: pomoc@zachrannasit.cz
 10. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Návštěvníkem vzniklých v souvislosti s užíváním Webu a/nebo Služeb Návštěvníkem jsou příslušné soudy České republiky. Poskytovatel upozorňuje Návštěvníka, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).
 11. Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany osobních údajů, Zásady Cookies a vzor udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 12. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20.05.2021